"8. MART" d.o.o. Beograd
Zaplanjska br. 32, 11000 Beograd, Srbija

OGRANAK
"8. MART" d.o.o. Beograd Fabrika Subotica,
Senćanski put br. 85, 24000 Subotica, Srbija
Tel/fax: 024/553-411

OGRANAK
"8. MART" d.o.o. Beograd Fabrika Novi Kneževac,
Vojvode Mišića br. 15, 23330 Novi Kneževac, Srbija
Tel/fax: 0230/83-181Dokumenti za 2007. godinu


OPSTI PODACI O PREDUZECUBILANS STANJA
BILANS USPEHA
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
IZVESTAJ O PROMENI NA KAPITALU
NAPOMENE 31.12.2007.
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
IZVESTAJ O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVESTAJA

Dokumenti za 2008. godinu

OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU

BILANS STANJA


BILANS USPEHA


IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE


IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU


NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE


IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA


IZJAVA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVESTAJA
Dokumenti za 2010. godinu


Finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu

Napomene uz finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu

Izvod iz zapisnika sa redovne skupštine akcionaraDokumenti za 2011. godinu


Finansijski izveštaj za poslovnu 2011. godinu

Napomene uz finansijski izveštaj za poslovnu 2011. godinu


Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2011. godini

Izjava odgovornih lica za sastavljanje finansijskog izveštaja

Izjava o raspodeli dobiti po fin. izveštaju za 2011. godinu

Izvod iz zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionaraDokumenti za 2012. godinu

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara AD "8. MART" BEOGRAD


Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara društva

Odluka o prinudnom otkupu akcija društva

Zapisnik

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 27.04.2012.